Pollo & Peperoni

Sauce tomate, mozzarella, poulet, poivrons, oignons, poivre noir