TONNO (4-7)

Sauce tomate, mozzarella, thon, oignons, olives